Geschiedenis

Op 20 juni 1980 vond in 'n Veer'n Hof de oprichtingsvergadering van de Biljartgroep Ouderen.  Doel hiervan was mensen van 57,5 jaar en ouder , alsmede WAO'ers, bijeen te brengen en de tijd op te vullen met de mooie biljartsport. Deze groep bestond uit 16 man, waaruit het eerste bestuur gekozen werd: J. Hakkert (Chef Sociale Zaken en voorzitter), F.J. Jansen (penningmeester), A.J. Dogterom (secretaris), H. Dollekamp en M. Pullen (leden).

Vanaf 1978 werd er al gebiljart in 'n Veer'n Hof door 10 ouderen op één biljart. Naast het biljarten werd toen onder het genot van een kopje koffie gekaart. Deze groep betaalde een contributie van 1 gulden per persoon per maand. In 1979 waren er al 15 biljarters, waaruit bleek dat deze bijeenkomsten in een behoefte voorzagen. Op 1 december 1980 werd er een tweede biljart in gebruik genomen. De contributie werd toen verhoogd van 1 gulden tot 5 gulden per maand. De biljarts werden gehuurd van de Stichting Welzijn Ouderen. Naast de onderlinge competities vindt er sinds 1980 een uitwisseling plaats tussen biljartclubs voor ouderen uit Enschede, Goor, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Overdinkel en Markelo.

Van 1980 tot en met 1989 had men ook contacten met de Koninklijke Nederlandse Bljartbond, afdeling recreatiebiljarten voor ouderen. Men nam toen regelmatig deel aan de gewestelijke kampioenschappen, wat in 1983 resulteerde in het behalen van een eerste prijs voor clubs.

Door leden van onze groep werd ook regelmatig deelgenomen aan het persoonlijk biljartkampioenschap van Markelo. In 1983 werd de heer Blankestijn zlefs kampioen, terwijl de heer J. Aanstoot in 1994 zeer verdienstelijk de tweede prijs behaalde. Vanaf 14 maart 1990 biljart men in een zaal van het woonzorgcentrum Anholtskamp. Er vond toen een naamsverandering plaat, nl. Biljartgroep Anholtskamp. Jaarlijks neemt men, naast de onderlinge competities, deel aan het kampioenschap voor clubteams voor ouderen in de regio.

In 1990 telde de vereniging 18 leden, in 2008 zijn dit er ca. 32.